Leveringsvoorwaarden Sales In Motion B.V.

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de met hoofdletters aangeduide begrippen in de navolgende betekenissen gebruikt: Sales In Motion : Sales In Motion B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; Klant: degene, natuurlijke of rechtspersoon, met wie door Sales In Motion een overeenkomst wordt aangegaan met betrekking tot de Dienst, dan wel die van de Dienst gebruik maakt; Dienst: de door Sales In Motion te exploiteren dienst waarbij Sales In Motion ten behoeve van de Klant sales activiteiten aanbiedt.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sales In Motion en de Klant, uit welke hoofde of onder welke benaming dan ook, tenzij Sales In Motion en de Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.2 Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Sales In Motion zijn aanvaard;

2.3 Eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover Sales In Motion de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Voor zover een door Sales In Motion gedane aanbieding met betrekking tot de Dienst kan worden beschouwd als een aanbod, is elk door Sales In Motion gedaan aanbod een vrijblijvend aanbod;

3.2 De Overeenkomst komt tot stand doordat de Klant zich (1) door middel van een volledig ingevuld en ondertekend, door of namens Sales In Motion ter beschikking gesteld voorstel, offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst of; (2) mondeling aanmeldt voor een of meer Diensten van Sales In Motion en Sales In Motion deze aanmelding aanvaardt;

3.3 Sales In Motion heeft het recht om een Klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

 1. Vergoedingen en Prijzen voor Outbound activiteiten

4.1 Tenzij anders is overeengekomen en afhankelijk van de door de Klant bij Sales In Motion afgenomen Dienst, zal Sales In Motion de te berekenen vergoedingen, baseren op een door Sales In Motion aan de Klant gedaan voorstel. Een dergelijk voorstel wordt op schrift gesteld en bevat in ieder geval een projectomschrijving, hetwelk onder meer doch niet uitputtend kan bevatten activiteiten van de diverse projectmedewerkers, ofwel afhankelijk van het soort project de prijs per verrichting, Daarnaast verstrekt Sales In Motion een schatting van de benodigde investeringen;

4.2. Sales In Motion zal de kosten, zulks afhankelijk van hetgeen in de projectomschrijving daaromtrent is bepaald, alsmede de kosten van telecommunicatie, huisvesting, apparatuur en overige vaste kosten in rekening te brengen bij de Klant;

4.3. Voornoemde prijs is exclusief: BTW;

4.4. Ingeval de Klant het door Sales In Motion gedane projectvoorstel niet bevestigd en Sales In Motion heeft reeds een aanvang genomen met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de opdracht conform het bepaalde in het projectvoorstel;

4.5 Sales In Motion behoudt zich het recht voor de vergoedingen en prijzen eenzijdig te wijzigen. Sales In Motion is, met uitzondering van het eerste jaar van de looptijd van de overeenkomst, gerechtigd om de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen, zulks tot maximaal het in enig jaar geldende CBSloonindexcijfer voor de bedrijfstak Vervoer en Communicatie, CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen. Een dergelijke wijziging vindt eerst toepassing een maand nadat Klant hiermee bekend is gemaakt. De Klant heeft het recht de Overeenkomst tot de ingangsdatum van de verhoging schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de tussen partijen geldende opzegtermijn;

4.6. De aan het opstellen van een projectvoorstel verbonden en samenhangende kosten kunnen door Sales In Motion in rekening worden gebracht, ingeval het voorstel niet leidt tot een opdracht.

 

 1. Diensten

5.1 Sales In Motion biedt diensten aan met betrekking tot het voeren van outbound telefoongesprekken; 5.2 Ingeval door Sales In Motion uitgaande telefoongesprekken dienen te worden gevoerd zal Sales In Motion: a. desgewenst een aantal door de Klant aan te reiken adressen bij wijze van proef benaderen om zodoende een schatting te kunnen doen van het aantal in totaal te bellen adressen om te kunnen voldoen aan het door de Klant gewenste doel; b. de door Klant aangeleverde adressen telefonisch benaderen op naam van de Klant om zodoende te bemiddelen in de totstandkoming van overeenkomsten of ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de Klant en de telefonisch benaderde;

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Sales In Motion zal zich steeds inspannen om de opdracht naar beste vermogen en inzicht uit te voeren, zulks overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures;

6.2 Mocht zijn overeengekomen dat de uitvoering van de overeenkomst gefaseerd plaatsvindt, dan is Sales In Motion gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden welke behoren tot de volgende fase op te schorten, totdat de Klant zijn schriftelijke goedkeuring heeft verstrekt aan de voorafgaande fase;

6.3 Aanwijzingen of instructies van de Klant behoeven slechts door Sales In Motion te worden opgevolgd ingeval zij tijdig zijn verstrekt en leiden tot verantwoorde gevolgen. Mocht deze aanwijzingen leiden tot extra, niet – overeengekomen, werkzaamheden, zal daarover een aanvullende vergoeding dienen te worden voldaan;

6.4 Sales In Motion behoudt zich voor om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

 

 1. Betaling

7.1 Betaling van de door de Klant aan Sales In Motion ter zake de gesloten Overeenkomst verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;

7.2 Klachten over het bedrag van de factuur dienen door de Klant binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk door de Klant aan Sales In Motion te worden gemeld. Klachten omtrent de factuur die Sales In Motion later bereiken zijn niet ontvankelijk;

7.3 Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen, zijnde al hetgeen uitgaat boven de reeds voldane voorschotnota’s, binnen 14 dagen na de in de factuur vermelde datum te worden voldaan. Sales In Motion verzendt gespecificeerde nota’s. Indien Klant de factuur niet tijdig betaalt, is de Klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is;

7.4 Als de hoogte van de betaalde voorschotnota de werkelijke kosten overschrijdt, dient Sales In Motion het verschil binnen 30 dagen na de in de factuur vermelde datum te voldoen op een door Klant aan te geven rekeningnummer. Sales In Motion is in geen geval rente over dit verschil verschuldigd;

7.5 In geval van niet tijdige betaling is de Klant vanaf de datum van verzuim tot en met de dag van voldoening van het gehele verschuldigde bedrag, een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, alsmede de door Sales In Motion gemaakte redelijke administratiekosten;

7.6 Alle door Sales In Motion gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in geval van niet of niet tijdige betaling door de Klant komen voor rekening van de Klant, conform het tarief gehanteerd door de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders zijnde 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van EUR 50,–;

7.7 Naast voornoemde buitengerechtelijke kosten zijn alle te maken kosten, zoals gerechtelijke kosten en executiekosten, verband houdende met de incasso van een openstaande vordering voor rekening van Klant.

 

 1. Verplichtingen van de Klant

8.1 Indien noodzakelijk zal de Klant alle medewerking aan Sales In Motion of een door haar ingeschakelde derde verlenen en alle benodigde informatie te verschaffen. De Klant zal zo nodig zelf zorgdragen voor eventuele vergunningen, ontheffingen of machtigingen die voor het gebruik van de Dienst noodzakelijk zijn;

8.2 De Klant zal zich onthouden van gedragingen die in strijd zijn met de Overeenkomst of de wet. In het bijzonder zal de Klant zich onthouden van het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of van Sales In Motion;

8.3 . De Klant verplicht zich ertoe om zich gedurende de uitvoering van de opdracht alsook gedurende een tijdvak van een jaar daarna te onthouden van het al dan niet indirect aantrekken, in dienst nemen als mede het werven van personeel van Sales In Motion, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van een viervoud van het laatst verdiende maandloon van de betreffende medewerker van Sales In Motion, alsmede de door Sales In Motion ten behoeve van die medewerker gemaakte opleidingskosten gedurende de laatste 365 dagen dat het dienstverband heeft voortgeduurd.

 

 1. Verplichtingen van Sales In Motion

9.1 Sales In Moton  is gedurende 24 maanden na totstandkoming van overeenkomst met een Klant, niet gemachtigd om direct zaken te doen zonder tussenkomst van Sales In Motion met Klant.

9.2 De tussenkomst van Sales In Motion is gebaseerd op een financiële vergoeding welke overeengekomen wordt.

9.3 Bij overtreding van 9.1 staat een boete van 24 maanden keer de maandelijkse fee van de desbetreffende Klant.

 

 1. Verplichtingen van het Sales In Motion

10.1 Sales In Motion is gedurende 24 maanden na totstandkoming van overeenkomst met een Klant van een ander Sales In Motion via het platform Sales In Motion niet gemachtigd om direct zaken te doen zonder tussenkomst van Sales In Motion met Klant.

10.2 De tussenkomst van Sales In Motion is gebaseerd op een financiële vergoeding welke overeengekomen wordt.

10.3 Bij overtreding van 9.1 staat een boete van 24 maanden keer de maandelijkse fee van de desbetreffende Klant.

 

 1. Intellectuele en industriële eigendom

11.1 Sales In Motion beschikt over de noodzakelijke intellectuele eigendomsrechten om de Dienst aan de Klant te leveren;

11.2 Sales In Motion vrijwaart de Klant tegen aanspraken of vorderingen van derden met betrekking tot (beweerdelijke) schending van enig intellectueel eigendomsrecht van deze derde ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van de Dienst door de Klant, mits de Klant Sales In Motion onverwijld op de hoogte stelt van een dergelijke aanspraak of vordering; Sales In Motion exclusief toestaat en in staat stelt de verdediging tegen de aanspraak of vordering te voeren; Sales In Motion de nodige informatie en bijstand verschaft om Sales In Motion in staat te stellen adequaat de verdediging tegen de vordering of aanspraak te voeren en Sales In Motion de exclusieve zeggenschap verleent in de verdediging tegen de vordering, daaronder begrepen het treffen van een regeling in der minne. Sales In Motion vrijwaart de Klant niet indien de (beweerdelijke) schending is ontstaan door, in verband met of als gevolg van toedoen van de Klant;

11.3 Voor zover de Klant gerechtigd is tot het auteursrecht over de zijnerzijds aan te leveren bestanden, geeft hij dit bij de totstandkoming van de overeenkomst met Sales In Motion ten behoeve van Sales In Motion prijs.

 

 1. Overmacht

12.1 Sales In Motion wordt niet geacht toerekenbaar tekort te schieten of anderszins aansprakelijk te zijn jegens de Klant wegens een tekortkoming in de nakoming of wegens niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming in de nakoming of niet-nakoming niet te wijten is aan de schuld van Sales In Motion, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Sales In Motion komt. Van dergelijke omstandigheid is onder meer sprake in geval van tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband of overeenkomst van opdracht; – vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers; – overige aan de wil van Sales In Motion onafhankelijke omstandigheden, waaronder te verstaan onjuiste of ontijdige informatieverstrekking en/of medewerking door opdrachtgever, waardoor de nakoming van haar verplichtingen wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Sales In Motion kan worden verlangd.

 

 1. Aansprakelijkheid(beperkingen)

13.1 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van Sales In Motion wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder begrepen het verloren gaan van data, beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het totale bedrag dat de Klant de twee maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Sales In Motion heeft betaald. Aansprakelijkheid van Sales In Motion voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten. In geen geval reikt de aansprakelijkheid van Sales In Motion verder dan de, onder omstandigheden uitkeerbare, verzekerbare som van de door Sales In Motion afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

13.2 Buiten het in artikel 11.1 genoemde geval rust op Sales In Motion geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd;

13.3 Het belang van Sales In Motion zich redelijkerwijs tegen een vordering tot schadevergoeding te kunnen verweren brengt mee dat het recht op schadevergoeding van de Klant vervalt indien de Klant zijn recht op schadevergoeding niet schriftelijk geldend maakt binnen twee maanden na het ontstaan van de schade;

13.4 De Klant is aansprakelijk voor elke schade of nadeel, waaronder begrepen gemaakte kosten, zoals de gemaakte en nog te maken loonkosten van Sales In Motion, en de gederfde winst ten gevolge van IT-, telecom- of andersoortige storingen in de bedrijfsvoering van de Klant, die door hem wordt toegebracht aan Sales In Motion. Deze aansprakelijkheid van de Klant geldt ook ten aanzien van schade veroorzaakt door derden wiens handelingen en gedragingen aan de Klant kunnen worden toegerekend;

13.5 De Klant vrijwaart Sales In Motion voor alle aanspraken van derden welke verband houden met het gebruik van de Dienst(en) door de Klant of door derden wiens gedragingen aan de Klant kunnen worden toegerekend. De Klant zal aan Sales In Motion alle schade en kosten vergoeden die uit dergelijke aanspraken van derden ontstaan; 13.6 Sales In Motion is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant door handelen of nalaten van derden waarmee de Klant een overeenkomst heeft gesloten, ook niet indien het overeenkomsten betreft die voor het gebruik van de Dienst bevorderlijk, wenselijk of noodzakelijk zijn, waaronder maar niet uitsluitend begrepen overeenkomsten met telefoonmaatschappijen en hard- of softwareleveranciers.

 

 1. Duur en opzegging van de overeenkomst

14.1 Een Overeenkomst wordt ofwel voor bepaalde ofwel voor onbepaalde tijd aangegaan en vangt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aan op het moment van Levering van de Dienst, zulks met uitzondering van die overeenkomsten die een einde nemen door de enkele voltooiing daarvan;

14.2 Indien de Overeenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor deze is aangegaan, niet door Sales In Motion of de Klant wordt opgezegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.3, wordt de Overeenkomst van rechtswege voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen;

14.3 Een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst kan door Sales In Motion en de Klant te allen tijde worden opgezegd met in achtneming van een termijn van drie maanden. Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van een kalendermaand;

14.4 Sales In Motion heeft het recht de Overeenkomst tussentijds en eenzijdig te wijzigen, mits de voorgenomen wijziging niet van ingrijpende aard is. Sales In Motion stelt de Klant ten minste één maand voor de ingangsdatum van de wijziging op de hoogte van de voorgenomen wijziging. De Klant heeft het recht binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van Sales In Motion de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen behalve indien het gaat om een prijswijziging waarvoor op grond van artikel

14.5 geen ontbinding mogelijk is.

 

 1. Opschorting en beëindiging

15.1 Sales In Motion heeft het recht om met onmiddellijke ingang de Dienst, alsmede de verstrekking of afgifte van data verkregen gedurende de uitvoering van de Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen zonder aansprakelijk of anderszins schadeplichtig te zijn jegens de Klant, indien: – de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of de wet, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis opschorting of beëindiging niet rechtvaardigt; – de Klant surséance van betaling heeft aangevraagd of surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd of hij onder curatele wordt gesteld.

15.2 Opschorting of beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 13.1 laat de betalingsverplichtingen van de Klant op grond van de Overeenkomst onverlet.

 

 1. Informatie

16.1 De Klant verschaft Sales In Motion alle informatie waarvan de Klant redelijkerwijs weet of kan weten dat deze van belang is voor de goede uitvoering van de opdracht door Sales In Motion, alsmede de informatie die door Sales In Motion nodig wordt geacht en waarom door Sales In Motion wordt verzocht ten behoeve van de levering en afgifte van de Dienst door Sales In Motion. De Klant zal Sales In Motion terstond op de hoogte stellen van een wijziging in de door hem aan Sales In Motion verschafte gegevens;

16.2 De Klant geeft toestemming om zijn persoonsgegevens, alsmede de door hem aangeleverde persoonsgegevens op te nemen in de klantenregistratie van Sales In Motion. De Klant garandeert dat de betrokkenen hun toestemming hebben verleend aan de verstrekking van hun gegevens aan derden, zoals Sales In Motion, voor het doel zoals dat door Sales In Motion in het projectvoorstel is omschreven. Deze klantenregistratie is enkel toegankelijk voor Sales In Motion en dient slechts voor administratieve doeleinden of specifieke marketing activiteiten te verrichten door Sales In Motion;

16.3 Sales In Motion en Klant garanderen dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Als vertrouwelijk geldt informatie indien deze door partijen uitdrukkelijk als zodanig wordt aangeduid;

16.4 Partijen garanderen dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, stipt in acht zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. De Klant dient Sales In Motion daartoe alle benodigde informatie op eerste aanvraag te verschaffen. Sales In Motion dient zorg te dragen voor een naar stand van de techniek adequate beveiliging van deze gegevens. Voor zoveel de voornoemde wet van toepassing is draagt de Klant, als verantwoordelijke, zorg voor de melding van de gegevensverwerking bij het College bescherming Persoonsgegevens en vrijwaart deze Sales In Motion als bewerker voor iedere aanspraak.

 

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sales In Motion.

 

 1. Telecommunicatie

Bij gebruik van telecommunicatie is de Klant verantwoordelijk voor de juiste keuze en beschikbaarheid daarvan. Sales In Motion zal daarbij desgewenst ondersteuning verschaffen.

 

 1. Slotbepalingen

19.1 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht. Sales In Motion en de Klant zullen in dat geval in onderling overleg de nietige, ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling in acht zullen worden genomen;

19.2 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, dient een aanvulling of wijziging van een tussen Sales In Motion en de Klant gesloten overeenkomst altijd schriftelijk te worden overeengekomen; Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere versies en zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van toepassing op alle reeds bestaande overeenkomsten.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht;

20.2 Onverminderd het recht van Sales In Motion een geschil voor te leggen aan een andere rechter, die op grond van wettelijke bepalingen bevoegd is te oordelen, komen partijen overeen geschillen voortvloeiende uit en/of verband houdende met deze Overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Indien Klant, natuurlijke persoon, door Sales In Motion in rechte wordt betrokken dan kan hij door middel van een schriftelijke verklaring binnen een maand na dagvaarding opteren voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.